EU projekt

  Naziv i kod projekta: Ulaganje u konkurentnost kroz vrhunske informacijske i komunikacijske tehnologije za prikupljanje i obradu terenskih podataka i izradu geodetskih elaborata; KK.03.2.1.19.0845.
  Opis projekta: Poduzeće GEO OMEGA ovim projektom ulaže u modernizaciju informacijske i komunikacijske tehnologije koja se koristi u poslovnim procesima, radi optimiziranja poslovnih procesa, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s poslovnim partnerima (povezane inženjerske djelatnosti) te poboljšanja tržišnog položaja društva. Predmet ulaganja je specijalizirani softver za obradu prostornih podataka te pripadajuća hardverska komponenta, sustav za aerofotogrametrijsko snimanje i novo računalo s integriranim operativnim sustavom.
  Cilj projekta je opremiti poduzeće vrhunskim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za prikupljanje i obradu terenskih podataka i izradu geodetskih elaborata, radi optimiziranja poslovnih procesa, poboljšanja organizacije tijeka rada, poboljšanja tržišnog položaja poduzeća te stjecanja konkurentske prednosti pred ostalim poduzećima iz sektora.
  Rezultati: nabavljena su IKT poslovna rješenja koja obuhvaćaju sustav za prikupljanje i obradu prostornih podataka: hardver oprema za prikupljanje i obradu prostornih podataka (3D skener), sustav za prikupljanje i obradu aerofotogrametrijskih podataka (automatizirani sustav za aerofotogrameriju - profesionalni sustav za automatsko prikupljanje rasterskih prostornih podataka), softver za obradu prostornih podataka (licence za korištenje softvera za obradu prostornih podataka i licence za nadogradnju tog softvera funkcionalnostima za prikaz podataka u 3D modelu) i prijenosno računalo za rad na terenu (računalna hardver oprema koja svojim performansama podržava rad zahtjevnih softvera za projektiranje, nadzor i inženjering) kojima su unaprijeđeni poslovni procesi poduzeća.
  Ukupna vrijednost projekta: 637.500,00 HRK
  Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU: 331.500,00 HRK
  Razdoblje provedbe: 16.12.2019. - 16.06.2021.


EU project

  The name and code of the project: Investing in competitiveness through cutting-edge information and communication technology for the acquisition and processing of field data and processing geodetic surveys; KK.03.2.1.19.0845.
  Project description: With this project, GEO OMEGA invests in the modernization of information and communication technology used in business processes, to optimize business processes, for efficient organization of workflows, to improve interaction with business partners (related engineering activities) and improve market position. The subject of the investment is specialized software for spatial data processing and the associated hardware component, an unmanned aerial vehiacle with photogrammetric imaging system and a new computer with an integrated operating system.
  The project aims> to equip the company with top information and communication technologies to acquire and process field data and process geodetic surveys, in order to optimize business processes, improve the organization's workflows, improving the market position of the company and gaining a competitive advantage over other companies in the sector.
  Results: ICT business solutions were purchased, which include a system for acquiring and processing spatial data: hardware equipment for acquiring and processing spatial data (3D scanner), a system for acquiring and processing aerial photogrammetric data (automated aerial photogrammetry system - professional system for automatic acquisition of raster spatial data), data processing software, spatial data processing software (licenses for the use of spatial data processing software and licenses for upgrading that software with data display functionality in a 3D model) and a laptop for field work (computer hardware that supports the operation of demanding software for design, supervision and engineering) which have improved the business processes of the company.
  Total project value: 637.500,00 HRK
  Amount of co-financed funds by the EU: 331.500,00 HRK
  Implementation period: 16.12.2019. - 16.06.2021.