blueprint

Parcelacija

Parcelacija je postupak kojim se katastarska čestica dijeli na jednu ili više njih, ili se dijelovi katastarskih čestica spajaju u jednu. Za ovakvu vrstu promjene na nekretnini izrađuje se geodetski elaborat, a na temelju dokumenata ili akata prostornog uređenja (lokacijska dozovla, rješenje o uvjetima građenja, rješenje o utvrđivanju građevinske čestice, urbana komasacija).

blueprint

Evidentiranje građevina

Svaka promjena izgrađenosti u prostoru mora biti evidentirana u katastarskom operatu. U tu svrhu izrađuje se geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama. Ova vrsta geodetskog elaborata može se izrađivati za potrebe održavanja katastara nekretnina i za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.

blueprint

Geodetska situacija stvarnog stanja

Geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu je sastavni dio idejnog/glavnog projekta za lokacijsku/građevinsku dozvolu. Geodetska situacija stvarnog stanja (GSSS) osim prikaza terena, sadrži prikaz buduće građevne čestice. GSSS prati Geodetska situacija građevine (GSG) na kojoj je prikazan smještaj projektiranog objekta na projektiranoj građevnoj čestici.

blueprint

Etažiranje

Pružamo usluge izrade etažnih elaborata za sve vrste građevina. Etažiranje je tehničko-upravno-pravni postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo. Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, itd.), povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom.

blueprint

Vodovi

Kod svake nove izgradnje objekta, osnovno je priključenje na postojeću infrastukturu. U katastru vodova se drže potrebni podatci za priključenje projekta, a stvarno (trenutno) stanje se utvrđuje izlaskom na teren. Kod izgradnje novih infrastrukturnih objekta - vodova i njima pripadajućih objekata, osnovno je utvrđivanje postojećeg stanja, smještanje projektiranog voda na teren te na kraju izrada elaborata za katastar vodova. Izrađujemo elaborate i pratimo gradnju svih komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih i ostalih vodova. Osim toga, na osnovu prikupljenih podataka izrađujemo i GIS-ove za razne potrebe.


PROJEKTI

Izrada geodetskog projekta i elaborata infrastrukture

MAXIMA d.o.o.

k.o. Podsused

16 k.č.

SI
SI odvodnja

Izrada geodetskog elaborata usklađenja

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

k.o. Podsused i Trešnjevka

5 km

ZK PNS Podsused
ZK PNS Trešnjevka

Izrada geodetskog projekta i parcelacija za prometnice

PROJEKT ŠTRIGINA d.o.o.

k.o. Peščenica

1 građevna čestica 4 prometnice

GP
Sjeverna prometnica

Parcelacija po urbanističkom planu uređenja

BRAXEA d.o.o.

k.o. Blato

40 k.č.

SI
ZK PNS 1

Geodetske podloge i geodetski elaborati

VMD MODEL d.o.o.

k.o. Centar

Brisanje zgrade
SI

Izrada geodetskih elaborata za upis prava služnosti

PLINACRO d.o.o.

61 k.o.

170 km +

KKP + DOF + P
KKP + P

Geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja ceste

HEP-Proizvodnja d.o.o.

k.o. Popovo selo

2 km

KKP
Skica izmjere

Parcelacija prometnice i geodetski projekt za zgradu

GD JARAK MALL d.o.o.

k.o. Maksimir

2 ha +

Geodetski situacijski nacrt
KKP
KKP ZK

Izrada DOF-a i homogenizacija katastarskog plana

ZAGREBAČKI HOLDING

k.o. Savudrija

68 ha

3D model

KKP + DOF
KKP + DOF + P
KKP + P

Parcelacija dijela ulice Siget

Grad Zagreb

k.o. Klara

12000 m2

5 k.č. 5 z.k.č.

Faza I Skica izmjere I
Faza I Skica izmjere II
Faza II Skica izmjere I
Faza II Skica izmjere II

Parcelacija aerodrom Lučko

Fakultet Prometnih Znanosti

k.o. Stupnik

118 ha

4 k.č. 168 z.k.č.

KKP

Geodetski projekt stambeno-poslovne zgrade u Veslačkoj ulici

ALFA STAN GRUPA d.o.o.

k.o. Trnje

7000 m2

3 k.č. 4 z.k.č.

Kopija plana za kat.
Situacijski nacrt

Analiza stvarnog stanja, katastra i z.k. - Oprič

Amir Madani

k.o. Oprič

11000 m2

2 k.č. 2 z.k.č.

DOF
DOF11
DOF68

Geodetski elaborat usklađenja zemljišno knjižnog stanja prema stanju u katastru za tramvajsku prugu

Zagrebački holding d.o.o.

k.o. Gračani

15700 m2

2 k.č. 31 z.k.č.

Skica izmjere I
Skica izmjere II
Skica izmjere III
Kopija plana za z.k. I

Geodetski projekt - Projekt MT - Sv. Anton

PROJEKT MT d.o.o.

k.o. Sv. Anton

11500 m2

PIS
Situacijski nacrt
KKP

Parcelacija i evidentiranje kenotafa

Grad Zagreb

k.o. Gračani

191700 m2

4 k.č. 16 z.k.č.

Skica izmjere
Diobni nacrt

Elaborat vodova - plinovod

TERMOPLIN d.d.

k.o. Varaždin, ulica Dobriše Cesarića

1000 m

Skica br.1
Skica br.2

Evidentiranje poslovne zgrade, 7 spremnika i parkirališta

Zvijezda d.d.

k.o. Pešćenica

118000 m2

1 k.č. 1 z.k.č.

Skica izmjere
Evidentiranje katastar
Evidentiranje z.k.
Prikaz izmjerenog stanja

Parcelacija i evidentiranje poslovne zgrade i podzemne garaže

Croatia osiguranje d.d.

k.o. Trnje

4000 m2

3 k.č. 3 z.k.č.

Skica izmjere
Diobni nacrt

Analiza katastarskog i zemljišno knjižnog stanja

MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC odvjetničko društvo d.o.o.

k.o. Pešćenica

28000 m2

13 k.č. 15 z.k.č.

Preklop katastra i z.k. na DOF-u
Preklop katastra na DOF-u
Preklop z.k. na DOF-u

3 Geodetska projekta - Projekt MT - Crikvenica

PROJEKT MT d.o.o.

k.o. Crikvenica

1500 m2

PIS A
PIS B
PIS C

Analiza katastarskog i zemljišno knjižnog stanja

MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC odvjetničko društvo d.o.o.

k.o. Stenjevec i Vrapče

115000 m2

128 k.č. 192 z.k.č.

Analiza posjednika
Analiza vlsnika
Analiza tereta

Geodetski projekt VMD Strojarska

VMD grupa d.o.o.

k.o. Trnje

10200 m2

Geodetski situacijski nacrt
Evidentiranje kućni br. 22
Evidentiranje kućni br. 14, 16, 26, 28

Parcelacija ulice Dvorište

Grad Zagreb

k.o. Pešćenica

2000 m2

13 k.č. 18 z.k.č.

Diobni nacrt faza I.
Diobni nacrt faza II.
Diobni nacrt faza III.

Elaborat vodova - Ban centar

CENTAR GRADSKI PODRUM d.o.o.

k.o. Centar

100 m

Kanalizacija
Vodovod
DTK

Parcelacija dijela ulice Gračanske dužice

Grad Zagreb

k.o. Gračani

4000 m2

14 k.č. 12 z.k.č.

Diobni nacrt
Skica izmjere faza I.
Skica izmjere faza II.

Elaborat služnosti u sklopu sanacije klizišta Šublinov Brijeg

Grad Zagreb

k.o. Gornji Stenjevec

3000 m2

10 k.č. 9 z.k.č.

Skica izmjere
KKP br.1

Parcelacija ulice 9. Podbrežje

Grad Zagreb

k.o. Klara

2800 m2

40 k.č. 43 z.k.č.

Diobni nacrt
Skica izmjere faza I.
Skica izmjere faza II.

Elaborat tehničke reambulacije

DECORUM d.o.o.

k.o. Sesvete

5500 m2

5 k.č. 5 z.k.č.

KKP
KKP z.k.

Elaborat vodova - kanalizacija i vodovod

INGRA d.d.

k.o. Maksimir

150 m

Kanalizacija
Vodovod

Parcelacija Oporovečke

Oporovec gradnja d.o.o.

k.o. Dubrava

17500 m2

30 k.č. 36 z.k.č.

Diobni nacrt

Parcelacija - Kulmerovi dvori

Agrokor d.d.

k.o. Šestine

39000 m2

13 k.č. 18 z.k.č.

Diobni nacrt

Anliza katastra i z.k. - Resnik

KOM-EKO d.o.o.

k.o. Resnik

240000 m2

135 k.č. 151 z.k.č.

Analiza

Anliza katastra i z.k. - Centar

CCS ULAGANJA d.o.o.

k.o. Centar

6000 m2

16 k.č. 21 z.k.č.

Analiza

Elaborat vodova - interna kanalizacija

Bridgnorth d.o.o.

k.o. Remete

50 m

KKP